Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница

101. Правові засади поводження з радіоактивними відходами.


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про поводження з радіоактивними відходами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 27, ст.198 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 256/95-ВР від 30.06.95, ВВР, 1995, N 27, ст.199 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.236

N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236

N 2637-IV ( 2637-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.362

N 515-VI ( 515-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2008, N 52, ст.394

N 516-VI ( 516-17 ) від 17.09.2008, ВВР, 2009, N 5, ст. 8

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }

{ У тексті Закону слова "Державної програми поводження Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница з радіоактивними відходами" та "Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами" замінено словами "Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами" згідно із Законом N 516-VI ( 516-17 ) від 17.09.2008 }

Цей Закон спрямований на забезпечення захисту людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів на сучасному етапі та в майбутньому.

Закон поширюється на всі види діяльності з радіоактивними відходами.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, поняття та їх визначення

У цьому Законі терміни та поняття вживаються в такому значенні:

виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи;

довгоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше;

захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання;

зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення;

іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку;

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів - зведення систематизованих відомостей про Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница об'єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів;

кондиціонування радіоактивних відходів - операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації;

короткоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років;

об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами; ( Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )обробка радіоактивних відходів - операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів;

переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування;

поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів; ( Абзац тринадцятий статті 1 в редакції Закону N 1673-III ( 1673-14) від 20.04.2000 )

попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів;

радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище;

радіоактивні відходи - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається;

Державний реєстр радіоактивних відходів - послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;

рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення;

сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів;

фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів.

Стаття 2. Законодавство, що регулює відносини Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница у сфері поводження з радіоактивними відходами

Правовідносини у сфері поводження з радіоактивними відходами регулюються цим Законом, Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (39/95-ВР ), іншими актами законодавства.

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами

Основними принципами державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами є:

пріоритет захисту життя та здоров'я персоналу, населення та навколишнього природного середовища від впливу радіоактивних відходів згідно з державними нормами радіаційної безпеки;

розмежування функцій державного контролю та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами;

реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами шляхом розробки та виконання довгострокової Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

{ Абзац п'ятий статті 3 виключено на підставі Закону N 516-VI ( 516-17 ) від 17.09.2008 }

забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці; ( Статтю 3 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

недопущення неконтрольованого накопичення радіоактивних відходів;

забезпечення державного нагляду за поводженням з радіоактивними відходами;

прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ радіоактивних відходів з участю громадян, їх об'єднань, а також місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

гарантування надійної ізоляції радіоактивних відходів від навколишнього природного середовища при обгрунтуванні безпеки сховищ радіоактивних відходів;

зберігання радіоактивних відходів у виробників відходів обмежений час Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница з наступною передачею спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

відповідальність виробників радіоактивних відходів за безпеку під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;

заборона проведення робіт по захороненню радіоактивних відходів юридичним і фізичним особам, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи та які поставляють і використовують радіоактивні речовини, ядерні установки;

міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами;

активна науково-дослідницька діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Стаття 4. Фінансування робіт та розподіл коштів у сфері поводження з радіоактивними відходами

Фінансування бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи щодо Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, інших заходів, пов'язаних з поводженням з радіоактивними відходами, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд) в обсягах, передбачених за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб.

{ Частина перша статті 4 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, які надходять від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти від екологічного податку, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, спрямовуються до Фонду, який є складовою частиною Державного бюджету України, та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення.

Ставки та порядок справляння екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України ( 2755-17 ), порядок використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{ Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Головним розпорядником коштів Фонду є центральний Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница орган виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами та є замовником Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

Держава в установленому Кабінетом Міністрів України порядку надає суб'єктам діяльності у сфері використання ядерної енергії, які утворюють радіоактивні відходи та сплачують екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, гарантії щодо прийняття без додаткової оплати на зберігання/захоронення всього обсягу радіоактивних відходів, утворених під час провадження діяльності таких суб'єктів.

{ Стаття 4 в редакції Закону N 515-VI ( 515-17 ) від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Р о з д і л II

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Стаття 5. Компетенція Верховної Ради України у сфері
поводження з радіоактивними відходами

До виключної компетенції Верховної Ради України у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:

визначення основ державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

визначення правових основ регулювання відносин у сфері поводження з радіоактивними відходами;

встановлення правового режиму територій навколо підприємств по переробці радіоактивних відходів та статусу громадян, які проживають на них;

прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва сховищ для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів.

Стаття 6. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з радіоактивними Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница відходами

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

{ Абзац третій статті 6 виключено на підставі Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

забезпечення розробки і реалізації державних програм у сфері поводження з радіоактивними відходами;

прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення, крім тих, які визначає Верховна Рада України; ( Абзац п'ятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

визначення порядку переміщення радіоактивних відходів через державний кордон;

встановлення розміру відрахувань коштів Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та порядку їх використання; { Абзац сьомий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI ( 515-17 ) від 17.09.2008 }

визначення порядку розробки та затвердження норм, правил і стандартів щодо поводження з радіоактивними відходами;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Стаття 7. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері поводження з радіоактивними відходами

До відання Автономної Республіки Крим у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:

участь у формуванні та здійсненні державної політики України у сфері поводження з радіоактивними відходами з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим;

здійснення державного управління і державного регулювання під Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница час поводження з радіоактивними відходами згідно з законодавством України та законодавством Автономної Республіки Крим.

Стаття 8. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами

Місцеві органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами в межах своєї компетенції:

погоджують питання розміщення на своїй території об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виходячи з інтересів громадян, які проживають на цій території, та соціально-економічного розвитку територій у порядку, визначеному законом; ( Абзац другий статті 8 в редакції Закону N 2637-IV ( 2637-15 ) від 02.06.2005 )

беруть участь в екологічній експертизі проектів розміщення Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница, будівництва і зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення, розташованих на їх територіях; ( Абзац третій статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

укладають угоди із спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами про співробітництво та взаємовідносини з питань, що стосуються об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, всієї технічної та господарської діяльності, спільного розгляду проектів для усунення розбіжностей на будь-якому етапі проектування, вибору майданчика для будівництва, експлуатації, зняття з експлуатації чи закриття такого об'єкта на підпорядкованій їм території; ( Абзац четвертий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

організовують громадські слухання з питань захисту проектів щодо розміщення, будівництва, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення; ( Абзац п'ятий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

організовують, у разі необхідності, радіологічне обстеження територій навколо місць розташування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

забезпечують інформування населення про радіаційну обстановку;

здійснюють контроль за радіаційним станом відповідних територій після зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, або закриття сховищ для захоронення; ( Абзац восьмий статті 8 в редакції Закону N 1673-III Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

здійснюють контроль за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища на своїй території, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії;

беруть участь у ліквідації наслідків радіаційних аварій;

забезпечують готовність до евакуації населення і у разі необхідності здійснюють її.

Р о з д і л III

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ
З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Стаття 9. Державне регулювання безпеки у сфері поводження з
радіоактивними відходами

Державному регулюванню безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами підлягають такі види діяльності:

ведення державного обліку радіоактивних відходів, Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів, місць їх захоронення, а також місць їх тимчасового Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница зберігання;

проектно-пошукові роботи по вибору майданчиків для розміщення об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

проектування об'єктів та транспортних засобів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, їх випробування, виготовлення або будівництво; ( Абзац четвертий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, закриття сховищ для захоронення та проведення регламентних робіт по забезпеченню безпеки на сховищах для захоронення після їх закриття; ( Абзац п'ятий частини першої статті 9 в редакції Закону N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

перевезення та складування радіоактивних відходів.

Державне регулювання Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница безпеки під час поводження з радіоактивними відходами здійснюють:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

Міністерство охорони здоров'я України;

Міністерство внутрішніх справ України;

інші органи державної виконавчої влади згідно з законодавством.

На здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами видаються дозволи (ліцензії) в порядку, встановленому законодавством.

Р о з д і л IV

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ
З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Стаття 10. Органи державного управління у сфері поводження
з радіоактивними відходами

Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, визначеними Президентом України.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }

Державне управління у сфері використання ядерної енергії та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснюється за принципом розмежування цих сфер діяльності.

На орган державної виконавчої влади у сфері поводження з радіоактивними відходами покладаються такі функції:

розробка та реалізація єдиної технічної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні;

реалізація Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

координація робіт по збиранню, переробці, перевезенню, зберіганню та захороненню радіоактивних відходів промисловості, ядерної енергетики, медицини, науково-дослідних установ та радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація діяльності Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;

створення та забезпечення функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів;

координація робіт по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриттю сховищ для захоронення; ( Абзац сьомий частини третьої статті 10 в редакції Закону N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

координація робіт по створенню нових сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

координація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами;

розробка порядку створення та використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами; { Абзац десятий частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI ( 515-17 ) від Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница 17.09.2008 }

організація діяльності щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів, а також контроль за її забезпеченням під час збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення. ( Частину третю статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 747-IV ( 747-15) від 15.05.2003 )

Орган державної виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії несе відповідальність за організацію поводження з радіоактивними відходами (збирання, переробку, перевезення, зберігання в межах технологічного циклу) до моменту передачі відходів спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами.

Права, обов'язки та відповідальність зазначених органів державного управління визначаються законодавством.

Р о з д і л V

ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС
ПОВОДЖЕННЯ З Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Стаття 11. Обов'язки юридичних та фізичних осіб під час
поводження з радіоактивними відходами

Право на поводження з радіоактивними відходами мають юридичні та фізичні особи, які мають виданий у встановленому порядку дозвіл органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення відповідного виду діяльності (ліцензіати).

Ліцензіати, які виконують роботи на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, зобов'язані:

забезпечувати безпеку під час проектування, вибору майданчика, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації споруд та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

своєчасно здійснювати переоцінку безпеки діючих об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, з тим, щоб у Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница разі необхідності були виконані всі практично доступні вдосконалення з метою підвищення безпеки таких об'єктів; ( Частину другу статті 11 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14) від 20.04.2000 )

забезпечувати розробку та реалізацію програм якості щодо безпеки поводження з радіоактивними відходами; ( Частину другу статті 11 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

вести власний облік радіоактивних відходів;

забезпечувати фізичний захист радіоактивних відходів;

забезпечувати радіаційний моніторинг місць зберігання або захоронення радіоактивних відходів;

своєчасно інформувати органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування про порушення в роботі об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

вживати заходів щодо ліквідації радіаційних аварій та Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница їх наслідків;

бути спроможними відшкодувати збитки від радіаційних аварій під час поводження з радіоактивними відходами за рахунок власних коштів або коштів страхових організацій.

Стаття 12. Взаємовідносини спеціалізованих підприємств з виробниками радіоактивних відходів

Захоронення радіоактивних відходів здійснюють лише спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами за наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому законодавством порядку.

Виробники радіоактивних відходів передають їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами відповідно до затверджених норм, правил і стандартів.

Радіоактивні відходи переходять у власність держави з часу підписання документа про передачу радіоактивних відходів від ліцензіата, в результаті діяльності якого вони утворилися.

До передачі радіоактивних відходів у власність держави ліцензіат Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница, внаслідок діяльності якого утворюються радіоактивні відходи, несе відповідальність за радіаційний захист та безпеку під час поводження з радіоактивними відходами.

Попередня обробка та обробка радіоактивних відходів може здійснюватись ліцензіатом на підприємствах та в установах, де вони утворюються.

( Частину шосту статті 12 виключено на підставі Закону N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

Взаємовідносини між підприємствами, на яких утворюються радіоактивні відходи, і спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами будуються на договірних засадах відповідно до законодавства.

Стаття 13. Взаємовідносини спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами з місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування

Спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами зобов'язані забезпечувати виконання заходів, спрямованих на Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница підвищення безпеки персоналу, населення, охорону навколишнього природного середовища на підпорядкованих їм об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами укладають з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідні угоди.

Угоди укладаються протягом шести місяців з часу затвердження вибору майданчика для розміщення нових сховищ радіоактивних відходів.

Усунення розбіжностей на будь-якому етапі проектування, будівництва, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об'єкта здійснюється у встановленому законодавством порядку. ( Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

Р о з д і л VI

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Стаття 14. Державний Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница облік радіоактивних відходів

Державний облік радіоактивних відходів ведеться з метою уникнення неконтрольованого накопичення радіоактивних відходів та забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням радіоактивних відходів, умовами їх зберігання та захоронення.

Державний облік радіоактивних відходів включає:

ведення Державного реєстру радіоактивних відходів;

ведення Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів та переліку місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів.

Для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів здійснюються регулярні державні інвентаризації радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів, включаючи сховища для зберігання радіоактивних відходів на території виробників цих відходів.

Порядок обліку радіоактивних відходів, зокрема Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница порядок проведення державних інвентаризацій, встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який здійснює також нагляд за їх виконанням.

Організація проведення державних інвентаризацій покладається на орган державної виконавчої влади у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Стаття 15. Державний реєстр радіоактивних відходів

Створення та організація ведення Державного реєстру радіоактивних відходів покладається на орган державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Положення про Державний реєстр радіоактивних відходів ( 480-96-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів повинен містити систематизований банк даних щодо місцезнаходження, кількісних та якісних характеристик, умов зберігання або захоронення радіоактивних відходів, систем контролю Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница та моніторингу.

Створення і організація ведення Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів покладається на орган державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів підлягає безстроковому зберіганню.


documentaqffdhp.html
documentaqffkrx.html
documentaqffscf.html
documentaqffzmn.html
documentaqfggwv.html
Документ Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 3 страница